بالانوپوستیت چیست ؟

ختنه مجدد در بزرگسالی

در بعضی از مواقع ختنه توسط پزشک به درستی انجام نمیشود و فرد پس از سال ها متوجه این موضوع میشود و به پزشک مراجعه میکند. در چنین مواقعی ختنه مجدد در بزرگسالی انجام میشود که هیچ مشکل و عیب و ننگی ندارد چرا که انجام این جراحی ختنه توسط پزشک مخفی میماند.

ادامه مطلب